VERANTWOORDELIJK:

 

Naam/Fa.: Zweckverband Naturpark Bergisches Land
Straat nr.: Moltkestr. 26
Postcode, plaats, land: 51643 Gummersbach, Duitsland
Directeur: Jens Eichner
Telefoonnummer: +49 (0) 22 61 9163110

 

1. BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG


1.1 Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als ''onlineaanbod'' of ''website''). De gegevensbeschermingsverklaring geldt ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het onlineaanbod wordt uitgevoerd.

1.2 De gebruikte termen, zoals ''persoonsgegevens'' of hun ''verwerking'', verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.3 De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens (bijv. namen en adressen van leden of abonnees), gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van ons onlineaanbod, belangstelling voor onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in het contactformulier).

1.4 Het begrip "gebruiker" omvat alle categorieën van betrokkenen. Daartoe behoren onze zakenpartners, leden, geïnteresseerden en andere bezoekers van ons onlineaanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten geslachtsneutraal worden opgevat.

1.5 Wij verwerken de persoonlijke gegevens van gebruikers uitsluitend met inachtneming van de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke toestemming bestaat. Dat wil zeggen, in het bijzonder wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het leveren van onze contractuele diensten (bijv. verwerking van bestellingen) en online diensten, of wettelijk verplicht is, of wanneer de gebruikers hun toestemming hebben gegeven, alsmede op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, in het bijzonder in het geval van bereikmeting, het maken van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden alsmede het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

1.6 Wij wijzen erop dat de rechtsgrondslag voor de toestemmingen art. 6 lid 1 lit. a. en art. 7 DSGVO is, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de vervulling van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen art. 6 lid 1 lit. b. DSGVO is. DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen Art. 6 para. 1 lit. c. DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO is.

 

2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN


2.1 Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

2.2 De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server (SSL-codering, herkenbaar aan het groene slotsymbool en de https in de URL).

 

3. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN EN DERDE AANBIEDERS


3.1 Gegevens worden alleen in het kader van wettelijke voorschriften aan derden doorgegeven. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is, bijv. op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b) DSGVO voor contractuele doeleinden of op basis van gerechtvaardigde belangen op grond van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO in de economische en effectieve werking van onze bedrijfsvoering.

3.2 Indien wij voor het verlenen van onze diensten gebruik maken van onderaannemers, nemen wij passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen te waarborgen.

3.3 Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk aangeduid als "derde aanbieders") worden gebruikt en hun genoemde zetel in een derde land is gevestigd, moet ervan worden uitgegaan dat een gegevensoverdracht naar de vestigingslanden van de derde aanbieders plaatsvindt. Derde landen zijn landen waar de GDPR niet rechtstreeks van toepassing is, d.w.z. in principe landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats als er sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of anderszins wettelijke toestemming.

 

4. LEVERING VAN CONTRACTUELE DIENSTEN


4.1 Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen alsmede contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsgegevens) voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen en diensten op grond van Art. 6 lid 1 lit b. DSGVO.

4.2 Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie worden de vereiste verplichte gegevens aan de gebruikers verstrekt. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, voor zover het bewaren ervan noodzakelijk is om redenen van commercieel of fiscaal recht overeenkomstig art. 6 lid 1 letter c DSGVO. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren in geval van beëindiging voor het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle tijdens de looptijd van het contract opgeslagen gegevens van de gebruiker onherroepelijk te wissen.

4.3 In het kader van registratie en hernieuwde registratie alsmede het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken te honoreren of er een wettelijke verplichting bestaat volgens art. 6 lid 1 letter c DSGVO.

 

5. CONTACT MET ONS OPNEMEN


5.1 Bij contact met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking daarvan conform art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

5.2 De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in ons adresbeheerprogramma ''Adress Plus'', van de provider Cobra, Weberinnenstraße 7, 78467 Konstanz, Duitsland, op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersaanvragen).

 

6. VERZAMELING VAN TOEGANGSGEGEVENS EN LOGBESTANDEN


6.1 Op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

6.2 Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

 

7. cookies en bereikmeting


7.1 Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgevraagd. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

7.2 Wij gebruiken ''sessiecookies'', die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze online aanwezigheid (bijv. om uw aanmeldingsstatus of de winkelwagenfunctie te kunnen opslaan en zo het gebruik van ons online aanbod überhaupt mogelijk te maken). In een sessiecookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, opgeslagen. Daarnaast bevat een cookie informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u klaar bent met het gebruik van ons onlineaanbod en bijvoorbeeld uitlogt of de browser sluit.

7.3 Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudoniemenmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

7.4 Indien gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, worden zij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

7.5 U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die dienen voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het network advertising initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

8. GOOGLE ANALYTICS


8.1 Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (''Google''), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 Paragraaf 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (''Google''). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

8.2 Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

8.3 Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

8.4 Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

8.5 Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van het onlineaanbod gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8.6 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instelling en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gegevensgebruik door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt"), www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden"), www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen").

 

9. FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

 

9.1 Wij gebruiken social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd. ("Facebook"). DSGVO) social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plugins van Facebook kunnen hier worden bekeken: developers.facebook.com/docs/plugins/.

9.2 Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

9.3 Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door deze in het onlineaanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruikers daarom in overeenstemming met ons kennisniveau.

9.4 Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als de gebruiker met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie van zijn apparaat rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

9.5 Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

9.6 Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij ons onlineaanbod gebruikt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn als volgt.

 

10. NIEUWSBRIEF


10.1 De volgende informatie verklaart de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de procedures voor inschrijving, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

10.2 Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en onze vereniging.

10.3 Dubbele opt-in en registratie: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan aanmelden. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces volgens de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen van uw bij de verzenddienstverlener opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

10.4 Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief dient u uw e-mailadres in te voeren. Bovendien kunt u vrijwillig uw voor- en achternaam opgeven.

10.5 Statistische verzameling en analyses - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de plaats van opvraging (die kan worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de verzenddienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud toe te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers.

10.6 De statistische onderzoeken en analyses en de registratie van het registratieproces worden uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen. 

 

12. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS


12.1 Gebruikers hebben het recht om op verzoek en kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over hen bewaren.

12.2 Bovendien hebben gebruikers het recht onjuiste gegevens te corrigeren, de verwerking te beperken en hun persoonsgegevens eventueel te wissen, hun recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden en, in geval van vermoeden van onrechtmatige gegevensverwerking, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (LDI NRW)

Postbus: 200444, 40102 Düsseldorf

Telefoon +49211 / 38424-0, Fax: +49211/ 38424-10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

12.3 Gebruikers kunnen hun toestemming ook herroepen, in principe met werking voor de toekomst.

 

13. VERWIJDERING VAN GEGEVENS


13.1 De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen bestaan om ze te bewaren. Als de gebruikersgegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

13.2 Volgens de wettelijke voorschriften worden gegevens 6 jaar bewaard overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, dossiers, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en bedrijfsbrieven, fiscaal relevante documenten, enz.)

 

14. RECHT VAN BEZWAAR

 

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame.

 

15. WIJZIGINGEN IN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING


15.1 Wij behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde rechtssituaties of bij wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Voor zover toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, zullen de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers worden aangebracht.

De gebruikers worden verzocht zich regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.